Free standard shipping on orders over £50* (physical purchase only)

Inkosi Yamakhosi - Hillsong ngesiZulu

£1
Format:
Digital Download

"The story of the Gospel should never be treated or viewed as a relic-no matter howreverently one might err in that direction. No, the Gospel is a NOW reality thatrequires a NOW response. With origins before time and echoes beyond it, it standsat the intersection of eternity and our every-day present and beckons, urges,demands us to look. Look at the Christ, the Son of God-bloodied for your sin andthe sin of all humanity-repent and believe and take your place in the Story of allstories-thestory of the King of Kings.”

“For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that bringssalvation to everyone who believes: first to the Jew then to the Gentile. For in thegospel the righteousness of God is revealed-a righteousness that is by faith fromfirst to last.”–Romans 1:16-17

– Brooke Ligertwood

“Indaba yeVangeli akumele iphathwe noma ibukeke njengobuciko kuphela – akukhathali noma umuntu engaqhubeka kangakanani ephutheni laleyo ndlela. Cha, iVangeli liyisiqiniseko saMANJE, futhi lifuna impendulo [akuthi abantu balivume] MANJE. Indabuko yalo lingaphambi kwesikhathi sasemandulo futhi linkeneza ingunaphakade, lima ezimpambanweni zasemaphakadeni nezinsuku zamanje, liphinde lisikhuthaze, lisishisekele ukuba sibheke. Sibheke uKristu, iNdodana kaNkulunkulu – yena owachithiswa igazi ngenxa yezono zakho nezono zabantu bonke – phenduka ukholwe, uphinde uthathe indawo yakho eNdabeni engaphezu kwazozonke izindaba – iNdaba yeNkosi yamakhosi.” 

“Ngokuba anginamahloni ngevangeli; ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala, nakumGreki. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni, kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi: ‘Olungileyo uzakuphila ngokukholwa.’” - KWABASEROMA 1:16-17

- Brooke Ligertwood

 

Hillsong is passionate about creating music that resounds from villages and tribes to great cities and nations drawing people to worship the King of Kings. Our prayer is that Zulu recordings of these songs through Hillsong in Zulu will be a blessing to individuals and churches alike, as they worship Jesus Christ in spirit & in truth. 

Hillsong inothando lokwakha umculo okhala emakhaya nasemadolobheni nezizwe ukudonsela abantu ukuthi badumise iNkosi yamaKhosi. Umthandazo wethu ukuthi ukuqoshwa kwalezi zingoma ngolimi lwesiZulu ku ngaba yisibusiso ebantwini nakwamanye amasonto, njengoba bedumisa uJesu Kristu ngokomoya neqiniso.


Song lyrics and PDF downloads are available at this link.